Welke soorten basisscholen zijn er

Welke soorten basisscholen zijn er, en wat houden ze in?

Last Updated: January 13, 2024By Tags: ,

Wanneer je kind de leeftijd van 4 jaar bereikt, breekt een nieuw hoofdstuk aan: de basisschool. In Nederland is er een breed scala aan basisschooltypen, elk met hun eigen kenmerken en onderwijsvisies. Het is belangrijk om een school te kiezen die aansluit bij de behoeften en de ontwikkeling van je kind. Hier is een overzicht van de verschillende soorten basisscholen, zodat je een geïnformeerde keuze kunt maken voor de toekomst van je kind.

Verschillende schooltypes

In Nederland kun je verschillende soorten basisscholen vinden, elk met hun eigen focus en onderwijsbenadering. Hier volgt een overzicht:

 1. Openbare basisschool: Deze scholen zijn toegankelijk voor kinderen van alle achtergronden en overtuigingen. Ze staan bekend om hun neutrale onderwijsaanpak, waarbij ze geen religieuze of levensbeschouwelijke richtlijnen volgen.
 2. Confessioneel bijzondere basisschool: Deze scholen zijn gebaseerd op een specifieke geloofsovertuiging, zoals christelijk, katholiek, islamitisch of joods onderwijs. Zij integreren vaak religieuze waarden en tradities in hun onderwijsprogramma.
 3. Algemeen-bijzondere basisschool: Deze scholen zijn niet gebaseerd op een religieuze overtuiging, maar volgen een bepaalde onderwijsfilosofie of -methode, zoals Montessori, Dalton, of Freinet.
 4. Speciaal onderwijs (SO): Dit type onderwijs is bedoeld voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften, zoals leerlingen met een fysieke of mentale beperking, of met leer- en gedragsproblemen.
 5. Speciaal basisonderwijs (SBO): Dit onderwijs is gericht op kinderen die extra ondersteuning nodig hebben die op een reguliere basisschool niet geboden kan worden, maar die niet de intensieve zorg van het speciaal onderwijs nodig hebben.

Openbare basisschool

Een openbare basisschool in Nederland is kenmerkend door zijn toegankelijkheid voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond of geloofsovertuiging. Deze scholen zijn niet gebaseerd op religieuze of levensbeschouwelijke principes, waardoor ze vaak een afspiegeling zijn van de diversiteit in de omliggende wijk. Hoewel veel openbare scholen een algemeen onderwijsprogramma volgen, hanteren sommigen ook een specifiek pedagogisch concept. Informatie hierover is meestal duidelijk te vinden op de website van de school. Ongeveer een derde van de kinderen in Nederland bezoekt een openbare basisschool, wat de populariteit en toegankelijkheid van dit schooltype onderstreept.

Confessioneel bijzondere scholen

Bijzondere scholen in Nederland onderscheiden zich doordat ze onderwijs bieden vanuit een specifieke godsdienstige, levensbeschouwelijke of pedagogische overtuiging. Dit schooltype, waar ongeveer tweederde van de Nederlandse kinderen naartoe gaat, kent twee hoofdcategorieën: confessionele en algemeen bijzondere scholen. Bij de confessionele scholen staat een bepaalde geloofsovertuiging centraal. Hoewel veel van deze scholen een open inschrijvingsbeleid hanteren – wat betekent dat ook kinderen die het geloof niet actief belijden welkom zijn – wordt er wel verwacht dat zij deelnemen aan de religieuze tradities en vieringen. Dit maakt deel uit van de integrale onderwijservaring op deze scholen.

Uit welke soorten basisscholen kun je kiezen?

Scholen met een geloofsovertuiging in Nederland variëren aanzienlijk in hoe zij hun religieuze identiteit vormgeven. Het spectrum loopt uiteen van scholen die sterk focussen op hun religieuze leer, tot scholen waar religie vooral zichtbaar is tijdens speciale feestdagen. Deze scholen omvatten:

 • Christelijke scholen
 • Rooms-katholieke scholen
 • Protestantse scholen
 • Protestants-christelijke scholen
 • Islamitische scholen
 • Joodse scholen
 • Oecumenische scholen
 • Humanistische scholen

Bij het kiezen van een school is het belangrijk om de specifieke regels, tradities en gewoontes van de school te onderzoeken. Dit kan variëren van het wekelijks vertellen van bijbelverhalen en het volgen van strikte religieuze richtlijnen, tot een meer gematigde benadering waarbij alleen op belangrijke religieuze feestdagen aandacht wordt besteed aan de geloofsovertuiging. Het is aan te raden om direct bij de school te informeren naar hun specifieke invulling van hun religieuze identiteit.

Algemeen-bijzondere basisschool

In Nederland zijn er naast traditionele scholen ook speciale scholen die zich richten op vernieuwingsonderwijs. Dit zijn de zogenaamde ‘algemeen bijzondere scholen’, waar het onderwijs is gebaseerd op specifieke pedagogische principes of onderwijskundige benaderingen. Deze scholen leggen de nadruk op de zelfstandigheid van de leerlingen en nemen hun belevingswereld als uitgangspunt. Voorbeelden van dergelijke scholen zijn:

 • Montessorischolen, waar zelfontplooiing en zelfstandig leren centraal staan.
 • Jenaplanscholen, die werken met een gemeenschapsgerichte benadering.
 • Daltonscholen, bekend om hun nadruk op zelfstandigheid en samenwerking.
 • Freinetscholen, die het leren baseren op ervaringen en projecten.
 • Vrijescholen (Steinerscholen), waar kunstzinnige vorming en persoonlijke ontwikkeling belangrijk zijn.
 • Nutsscholen, gericht op algemene vorming en burgerschap.
 • Diverse andere minder bekende onderwijsvormen, elk met hun eigen unieke benadering en filosofie.

Bij het kiezen van een school is het belangrijk om rekening te houden met de onderwijsfilosofie en de manier waarop deze aansluit bij de behoeften en karakter van je kind.

Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs in Nederland is bedoeld voor leerlingen die vanwege diverse redenen extra ondersteuning en intensieve begeleiding nodig hebben, die niet op reguliere basisscholen geboden kan worden. Dit kan zijn vanwege lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen, maar ook vanwege psychische problemen of gedragsproblematiek. Speciaal onderwijs is ingedeeld in vier categorieën, elk toegespitst op specifieke behoeften:

 1. Scholen voor visueel beperkte leerlingen: Deze scholen zijn er voor kinderen die blind of slechtziend zijn en bieden aangepast onderwijs om met hun visuele beperking om te gaan.
 2. Scholen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen: Deze scholen richten zich op kinderen die doof of slechthorend zijn, moeilijkheden hebben met spreken of andere communicatieproblemen ervaren.
 3. Scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen: Hieronder vallen onderwijsinstellingen voor kinderen die moeilijk leren, lichamelijk gehandicapt zijn, langdurig ziek zijn, aan epilepsie lijden of meervoudige beperkingen hebben.
 4. Scholen voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problematiek: Deze scholen bieden een onderwijsomgeving voor kinderen die vanwege gedragsproblemen of psychische uitdagingen speciale aandacht nodig hebben.

Elk van deze scholen is uitgerust om leerlingen met hun specifieke behoeften te ondersteunen en hun ontwikkeling te bevorderen.

Speciaal basisonderwijs

Scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) vormen een integraal onderdeel van het Nederlandse onderwijssysteem. Ze hanteren dezelfde onderwijsdoelen als reguliere basisscholen, maar bieden leerlingen meer tijd en ruimte om deze doelen te bereiken. De klassen in het sbo zijn kleiner, waardoor er meer individuele aandacht mogelijk is. Bovendien zijn er op deze scholen meer gespecialiseerde onderwijskrachten aanwezig om leerlingen met specifieke leerbehoeften te ondersteunen.

Leerlingen kunnen tot hun veertiende jaar op een sbo-school blijven. Het hoofddoel is om deze leerlingen uiteindelijk door te laten stromen naar het reguliere voortgezet onderwijs na groep 8. Mocht deze overstap niet haalbaar zijn, dan is er de mogelijkheid om door te stromen naar het speciaal voortgezet onderwijs. Dit biedt leerlingen de kans om zich verder te ontwikkelen in een omgeving die afgestemd is op hun specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Passend onderwijs

Passend onderwijs is een benadering die de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen centraal stelt, met als doel elke leerling de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Dit concept is niet gekoppeld aan een specifiek schooltype, maar is eerder een organisatorische benadering binnen het onderwijssysteem. Kinderen volgen geen ‘passend onderwijs’ op een aparte school, maar ontvangen onderwijs dat afgestemd is op hun persoonlijke behoeften binnen het reguliere onderwijssysteem.

In de praktijk betekent dit dat reguliere scholen worden aangemoedigd om een breed scala aan onderwijsbehoeften te ondersteunen. Dit omvat bijvoorbeeld het aanbieden van plusklassen voor hoogbegaafde leerlingen als onderdeel van hun basisaanbod. Scholen werken samen in regionale samenwerkingsverbanden en maken gezamenlijke afspraken over hoe zij het best onderwijs kunnen bieden dat aansluit bij de unieke behoeften van elke leerling, met als doel een inclusieve leeromgeving te creëren waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Onderscheid tussen ‘richting’ en de ‘inrichting’

Bij het kiezen van een basisschool voor je kind is het belangrijk om te onderscheiden tussen de ‘richting’ en de ‘inrichting’ van de school:

 1. Richting van de School: Dit verwijst naar de grondslag of levensbeschouwelijke basis van de school. Een school kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op religieuze principes of een specifieke levensovertuiging.
 2. Inrichting van de School: Dit aspect betreft de manier waarop het onderwijs wordt vormgegeven. Hierbij gaat het om de pedagogische en didactische benaderingen die de school hanteert.

Het is dus mogelijk dat een school met een bepaalde richting (zoals rooms-katholiek of protestants-christelijk) kiest voor een specifieke onderwijsvorm of inrichting, zoals het jenaplan- of montessorionderwijs. Dit leidt tot een unieke combinatie waarbij de levensbeschouwelijke basis van de school wordt gecombineerd met bepaalde onderwijsmethoden en pedagogische principes. Het is belangrijk om zowel de richting als de inrichting in overweging te nemen bij het kiezen van een school die het best past bij de behoeften en waarden van je kind en jouw gezin.

Blijf op de hoogte

Mis geen enkel artikel meer, schrijf je in en blijf op de hoogte!

About the Author: Michelle Marits

Michelle Marits
Michelle Marits is een toegewijde moeder en ervaren blogger met een passie voor alles wat met baby's en kinderen te maken heeft. Met een achtergrond in pedagogiek en een rijke ervaring als moeder, deelt ze waardevolle inzichten, praktische tips en oprechte verhalen over het ouderschap. Van voeding en opvoeding tot spel en ontwikkeling, Michelle's blogartikelen zijn een bron van steun en inspiratie voor ouders op zoek naar advies en herkenning in de prachtige, maar soms uitdagende reis van het opvoeden van kinderen.

Leave A Comment